Regulamin promocji „Prezent od Provema”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem promocji o nazwie „Prezent od Provema” (zwanej dalej „Promocją”) jest Provema Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy  Konduktorskiej 33, 40-155 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000540323, kapitał zakładowy w wysokości 400.000,00 zł wpłacony w całości, posługująca się NIP 9542752698, REGON 360607192, (zwana dalej „Organizatorem”).

2.     Promocja trwa od dnia 8 czerwca 2020 roku do dnia 1 sierpnia 2020 roku.

3.     Posiadacz kuponu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego treść, co stanowi warunek konieczny do korzystania z promocji oraz przestrzegać jego postanowień.

 

Rozdział II. Definicje.

1.     Organizator promocji - Provema Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy  Konduktorskiej 33, 40-155 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000540323, kapitał zakładowy w wysokości 400.000,00 zł wpłacony w całości, posługująca się NIP 9542752698, REGON 360607192.

2.     Kupon rabatowy – ciąg znaków wystawiony przez Organizatora dla Uczestnika promocji, uprawniający jego Posiadacza do nabycia bezpłatnego prezentu oferowanego przez Organizatora w domenie www.gift.provema.pl. Kupon posiada datę ważności liczącą miesiąc od dnia wygenerowania, może być zrealizowany wyłącznie w domenie www.gift.provema.pl, nie jest pieniądzem elektronicznym oraz nie ma wartości nominalnej.

3.     System www.gift.provema.pl –oprogramowanie i serwis internetowy prowadzony przez  Organizatora dostępny w sieci Internet w w/w domenie lub profilach w mediach społecznościowych. Za pomocą Systemu Posiadacz kuponu rabatowego może go zrealizować.

4.     Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która w okresie między 1 marca 2020 roku a 1 sierpnia 2020 roku zawarła lub zawrze z Organizatorem, (w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej) umowę pożyczki.

5.     Konto – indywidualne konto prowadzone w Systemie.

6.     Posiadacz –  osoba posiadająca kupon rabatowy.

7.     Regulamin – niniejszy regulamin promocji dostępny na stronie internetowej gift.provema.pl oraz w ramach Systemu.

8.    Rejestracja – proces, w którym za pośrednictwem Serwisu internetowego Użytkownik zakłada Konto w Systemie.

9.     Termin ważności – okres, w którym Posiadacz może zrealizować kupon. Termin ważności kuponu wynosi miesiąc od dnia jego wygenerowania. Po tym czasie kupon traci ważność.

10.  Prezent – należy przez to rozumieć produkty prezentowane za pomocą Systemu przez Organizatora, które są dostępne dla uczestników Promocji oraz są realizowane na podstawie ważnego kuponu.

11.   Użytkownik – osoba korzystająca z Systemu. Użytkownik może posiadać zarejestrowane konto lub korzystać z Systemu w sposób jednorazowy w celu realizacji kuponu.  

 

Rozdział III. Nabycie prawa do kuponu oraz jego realizacja

1.     Prawo do kuponu rabatowego nabywa każdy Klient Organizatora, który
w okresie od 1 marca 2020 roku do 1 sierpnia 2020 roku zawrze z nim umowę pożyczki oraz dokona jej całkowitej spłaty w terminie wynikającym z harmonogramu spłaty.

2.     Na potrzeby prowadzonej promocji Organizator zastrzega możliwość uznania, iż całkowita spłata pożyczki dokonana w terminie do 30 dni od dnia wskazanego jako termin płatności ostatniej raty wynikający z harmonogramu spłaty, skutkować będzie przyznaniem prawa do kuponu.

3.     Kupon rabatowy, który otrzyma Klient dostępny będzie po zalogowaniu się w panelu Klienta na stronie www.provemacredit.pl w terminie do 48 godzin od nabycia prawa do kuponu określnego powyżej na zasadach wskazanych w pkt.2.

4.     Kupon rabatowy jest możliwy do realizacji jedynie w domenie www.gift.provema.pl.

5.     Kupon rabatowy może być przekazany przez Klienta osobie trzeciej.

6.     Realizacja kuponu może nastąpić w czasie jego ważności, czyl iw ciągu 30 dni od dnia jego wygenerowania i uprawnia do otrzymania jednego prezentu. Kupon nie może być wymieniony na środki pieniężne.

7.     W celu realizacji kuponu należy wejść na stronę www.gift.provema.pl, dokonać wyboru prezentu oraz kliknąć pole „dodaj do koszyka”.

8.    Po wybraniu prezentu należy wybrać pole „finalizacja zamówienia” oraz wpisać dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu dostawy. Dostawa jest darmowa oraz zostanie zrealizowana w terminie 21 dni od dnia finalizacji zamówienia. 

9.     W celu zakończenia procesu realizacji zamówienia, Posiadacz kuponu w polu „kod promocyjny” wpisuje ciąg znaków umieszczony na posiadanym przez niego kuponie.

10.  Po prawidłowo przeprowadzonym procesie zamówienia prezentu, na wskazany przez osobę realizującą kupon adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

11.   Realizacja kuponu nie wymaga rejestracji konta w Systemie.

12.  Dla zainteresowanych osób przewidziana jest możliwość założenia konta w Systemie. Konto tworzy się poprzez wpisanie wybranego przez siebie hasła dostępu.

13.  Dane wymienione w pkt. 9 Regulaminu mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane przez Organizatora osobom nieuprawnionym.

14.  Z chwilą rozpoczęcia korzystania z systemu, zostaje zawarta między Organizatorem a osobą korzystanie z Serwisu umowa o korzystanie z Serwisu. W zależności od okoliczności może to być umowa na czas oznaczony
(w przypadku kiedy Użytkownik nie rejestruje konta) lub na czas nieoznaczony (kiedy Użytkownik dokonuje rejestracji konta). 

1.     W przypadku utraty hasła do Konta prowadzonego w Systemie, osoba posiadająca konto ma możliwość zwrócenia się do Organizatora o zmianę przedmiotowych danych.

 

 

 

IV. Reklamacje

1.     Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone do Organizatora
w formie pisemnej 
(listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Zgłaszając reklamację, powinien w jasny i dokładny sposób opisać przyczynę reklamacji i wskazać, czego się domaga w związku ze zgłoszeniem reklamacji. Pismo reklamacyjne powinno ponadto zawierać:

a)    imię i nazwisko składającego reklamację,

b)    adres i nr telefonu.

2.     Reklamacja dotycząca Promocji, może być złożona w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.

3.     Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji na jego adres wskazany w Regulaminie. O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

4.     Prawo zwrotu zamówionego prezentu przysługuje wyłącznie w przypadku niezgodności z zamówieniem lub dostarczeniem przesyłki z wadami uniemożliwiającymi jej prawidłowe użycie.

5.     Organizator nie przyjmuje zwrotu prezentów noszących ślady użycia.

6.     Zwrot reklamowanego prezentu następuje na adres Magazynu (Dane: PHILIPIAK MILANO 1967 SP. Z O.O., Ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa) i odbywa się na koszt reklamującego.

 

V. Zakres świadczonych usług. Licencja.

1.     Serwis internetowy www.gift.provema.pl i wszystkie udostępnione tam funkcjonalności, w szczególności ich kompozycja, grafiki, logotypy, treści oraz ich układy stanowią przedmiot ochrony praw wyłącznych przysługujących Organizatorowi. 

2.     Wykorzystywane przez Organizatora oprogramowanie, oraz ich aktualizacje wraz z kodem źródłowym stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Organizatorowi.

3.     Pobieranie lub zainstalowanie jakichkolwiek treści udostępnionych przez Organizatora w ramach Systemu nie powoduje nabycia przez Użytkownika prawa własności do Systemu lub jego części. Organizator udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Systemu przy wykorzystaniu panelu Użytkownika.

4.     Udzielana Użytkownikowi licencja obejmuje następujące pola eksploatacji - korzystanie z Systemu na urządzeniu Użytkownika zgodnie z funkcjonalnościami Systemu.

5.     Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które wykraczają poza zakres udzielonej przez Organizatora licencji. W szczególności zakazane jest:

a)    podejmowanie prób dekompilacji, dezasemblacji Systemu;

b)    korzystanie z Systemu w sposób naruszający treść Regulaminu;

c)     upoważnianie innych podmiotów do korzystania z Systemu;

6.     Naruszenie zasad korzystania z Systemu, w tym warunków udzielonej licencji, może spowodować zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Systemu oraz wypowiedzenia przez Organizatora umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, co nie wyklucza podjęcia przez Organizatora wszelkich zmierzających do wyciągnięcia konsekwencji prawnych od Użytkownika dopuszczającego się naruszenia.

7.      Serwis internetowy udostępniany Użytkownikowi, w szczególności ich kompozycja, grafiki, logotypy, treści oraz ich układy stanowią przedmiot ochrony praw wyłącznych przysługujących Organizatorowi.

8.    Organizator świadczy  usługi takie jak:

a)    udostepnienie funkcjonalności Konta;

b)    udostępnienie wyszukiwarki, dotyczącej prezentów;

c)     udostępnieniu możliwości  realizacji kuponu;

9.     Korzystanie z Systemu nie jest związane z ponoszeniem jakichkolwiek opłat przez Użytkownika na rzecz Organizatora.

 

VI. Umowa o korzystanie z Systemu.

1.     Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść, najpóźniej w momencie rozpoczęcia korzystania z Systemu lub Rejestracji konta. Odpowiednio z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Systemu lub z chwilą zakończenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy na korzystanie z Systemu. 

2.     Umowa na korzystanie z Systemu, o której mowa w ust. 1 powyżej  zostaje zawarta na czas określony lub nieokreślony.

3.     Korzystanie z Systemu możliwe jest za pośrednictwem urządzenia elektronicznego takiego jak komputer, tablet, smartphone lub inne urządzenie mobilne, które posiada stały dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową.

4.     Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Systemu Organizatora, zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zasad współżycia społecznego. W szczególności, Użytkownik nie jest uprawniony do wprowadzania lub przekazywania za pośrednictwem Systemu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.  

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, bądź podjęcia przez niego działań godzących w dobre imię Organizatora lub naruszających przepisy prawa.

6.     Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Systemu, Użytkownik może zgłaszać do Organizatora.

7.     Organizator zastrzega sobie prawo do kierowania do Użytkownika powiadomień wynikających z treści niniejszego regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez niego podczas Rejestracji adres e-mail.

8.    Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, jeżeli w uzasadnionej ocenie Organizatora konto Użytkownika może służyć do działalności sprzecznej z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

9.     Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w ramach Systemu.

 

VII. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Systemu.

1.     Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do kształtowania działania Systemu, w tym prezentowanych tam treści. 

2.     Organizator ma prawo do dokonywania niezbędnych przerw w dostępie do Systemu w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi lub modernizacyjnymi. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przerwy, o których mowa w zdaniu powyżej, były jak najkrótsze i jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika.

3.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)    przerwy w prawidłowym działaniu Systemu ( w szczególności zaistniałe na skutek okoliczności niezależnych od Organizatora);

b)    prawidłowość, kompletność, rzetelność oraz autentyczność danych i informacji znajdujących się w Systemie, a które nie zostały tam zamieszczone przez Organizatora;

c)    wszelkie szkody jakie mogą powstać w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich;

d)    wszelkie szkody jakie mogą powstać w związku z leżącym po stronie Użytkownika brakiem zdolności do zawarcia lub wykonania wiążącej ich umowy;

e)    wszelkie szkody, w tym utracone korzyści związane z zablokowaniem lub usunięciem konta Użytkownika;

4.     Użytkownik posiada możliwość zgłoszenia reklamacji w formie:

a)    elektronicznej – na adres poczty email Organizator wskazany w Systemie.

5.     Reklamacja musi zawierać co najmniej: 

a)    imię i nazwisko Użytkownika;

b)    dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację reklamowanego zdarzenia;

c)    adres Użytkownika wskazany do korespondencji z Organizatorem w zakresie procesu Reklamacji. Korespondencja z Organizatorem odbywa się przy wykorzystaniu korespondencji elektronicznej; 

d)    przedmiot Reklamacji. 

6.     W przypadku braku kompletności informacji, o których mowa powyżej Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika o uzupełnienie Reklamacji.

7.     Organizator udziela odpowiedzi na Reklamację w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnej Reklamacji.

8.    W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie Użytkownikowi odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, Organizator powiadamia go o konieczności ustalenia dodatkowych okoliczności, które stoją na przeszkodzenie terminowego rozpatrzenia Reklamacji. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Organizator rozpatruje Reklamację i przesyła Użytkownikowi  odpowiedź w terminie 35 (trzydziestu pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnej Reklamacji.

9.     Do zachowania powyższych terminów, wystarczające jest wysłanie, w formie elektronicznej lub pisemnej, do Użytkownika odpowiedzi w ostatnim dniu tych terminów.

10.  O rozpatrzeniu Reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w formie elektronicznej.

 

VIII. Dane osobowe 

1.     Osoba realizująca kupon, zobowiązana jest w celu ukończenia procesu finalizacji zamówienia do wyrażenia odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz zgód dotyczących sposobu komunikacji.

2.     Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż poprzez funkcjonalności Systemu Organizator prowadzi marketing usług własnych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu, o którym mowa powyżej będzie odbywać się zgodnie z (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

3.     W związku z faktem, iż Organizator  występują w charakterze administratora  danych osobowych Użytkowników, dokłada on starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

4.     Organizator wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych – inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

a)    pod adresem e-mail: iodo@provema.pl;

b)    pisemnie, na adres korespondencyjny: Provema Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy  Konduktorskiej 33, 40-155 Katowice

5.     Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu:

a)    Dostawy wybranego prezentu, zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z Systemu - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji promocji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)    marketingu bezpośredniego usług Organizator oraz Partnerów - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;

c)    prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania Klientów, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów obejmujących profilowanie - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d)    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

e)    spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Organizator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

f)     tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk na wewnętrzne potrzeby Organizator - w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności Organizator;

g)    geolokalizacji – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6.     Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez odpowiedni okres, tj:

a)    w celu dostawy prezentu, zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z Systemu - do momentu przedawnienia roszczeń;

b)    w celu marketingu bezpośredniego usług Organizator oraz Partnerów Organizatora - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu;

c)    w celu prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania Klientów, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów obejmujących profilowanie - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wycofania zgody;

d)    w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta - do momentu przedawnienia tych roszczeń;

e)    w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

f)     w celu tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk na wewnętrzne potrzeby Organizator - w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych - przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;

g)    w celu geolokalizacji - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wycofania zgody.

7.     Odbiorcami danych osobowych są:

a)    Partnerzy Organizatora;

b)    spółki z grupy kapitałowej Organizatora;

c)    podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);

d)    podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;

e)    podwykonawcy Organizatora i inne podmioty, z którymi współpracuje.

8.    Osobami, których dane są przetwarzane będą przysługiwać następujące prawa:

a)    prawo dostępu do własnych danych osobowych;

b)    prawo do sprostowania danych osobowych;

c)    prawo do usunięcia danych osobowych;

d)    prawo do przenoszenia danych osobowych;

e)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f)     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (Użytkownik w każdym czasie może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych);

g)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

h)    prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.     Dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z Sytemu oraz dostawy prezentu w ramach Promocji.

11.   Dane osobowe, które Organizator posiada mogą podlegać profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie zainteresowania Użytkowników Usługami na podstawie danych osobowych, pomiarów zachowania oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych, legalnych źródeł. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na prowadzenie analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów. Podejmowanie decyzji przy użyciu profilowania w celu prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów obejmujących profilowanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Klienta zgody.

 

IX. Polityka prywatności.

1.     System Organizatora wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka), tj. pliki tekstowe służące do zapisywania i przechowywania informacji o sposobie wykorzystywania Systemu przez Użytkownika. Pliki cookies są zapisywane na urządzeniu Użytkownika oraz przesyłane przez przeglądarkę internetową Użytkownika do Systemu za każdym razem, gdy z niego korzysta.

2.     Organizator wykorzystuje również informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).

3.     Organizator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

a)    cookies sesyjne - automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;

b)    cookies trwałe – przechowywane są w urządzeniu przez określony czas;

c)     cookies własne - ustawiane przez System Organizator;

d)    cookies podmiotów trzecich - ustawiane przez inne serwisy niż System Organizator, np. Google Analytics, Facebook, itp.

4.     Organizator wykorzystuje informacje gromadzone przy użyciu plików cookies oraz pochodzące z logów systemowych w celu:

a)    dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów Systemu do konkretnego urządzenia i preferencji Użytkownika;

b)    zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

5.     Pliki cookies wykorzystywane przez System Organizatora nie pozwalają Organizator na identyfikację konkretnych Użytkowników korzystających z Systemu.

6.     Korzystając z Systemu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim urządzeniu.

7.     Użytkownik może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

8.    Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności Systemu, prawidłowości wyświetlania Systemu oraz utratę preferowanych ustawień stron internetowych Systemu.

X. Postanowienia końcowe.

1.     Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej www.gift.provema.pl.

2.     O dokonanej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Klienta bezpośrednio na Konto w Systemie www.provemacredit.pl.

3.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2020 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej Dowiedz się więcej