1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Provema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Konduktorskiej 33, 40-155 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000540323, kapitał zakładowy w wysokości 400 000,00 zł wpłacony w całości, posługująca się numerem NIP 9542752698, REGON 360607192, e-mail: provema@provema.pl (dalej także „Spółka”).

 2. Provema spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem iodo@provema.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki, wskazany w pkt 1 powyżej.

 3. Dane osobowe będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane w związku z realizacją następujących celów oraz podstaw:

  1. 1)  w celu podjęcia działań zmierzających do realizacji dostawy prezentu w ramach promocji - podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji dostawy;

  2. 2)  w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

  3. 3)  w celu rozpatrywania reklamacji będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

  4. 4)  w celach archiwalnych, statystycznych oraz dowodowych- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń;

  5. 5)  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

  6. 6)  w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi w tym reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie działalnością Administratora (tzw. ryzykiem operacyjnym) a Administrator stosuje odpowiednie środki chroniące interesy lub prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane (np. pseudonimizację lub szyfrowanie danych);

  7. 7)  w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

  8. 8)  w celu oferowania przez Administratora reklam produktów i usług w tym profilowania - na podstawie Pani/Pana zgody;

  9. 9)  w celu oferowania produktów i usług partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem, w tym profilowania- na podstawie udzielonej przez Panią / Pana zgody;

  10. 10)  wykrycia i ograniczenia oszustw związanych z działalnością Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora,

11) w celu przesyłania

treści marketingowych dotyczących oferty Administratora

z użyciem technologii WebPush na podstawie uprzednio wyrażonej przez

odwiedzającego witrynę internetową (www.provemacredit.pl) zgody.

 1. Zakres przetwarzanych danych.

  Zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i uzależniony jest od zawartych z Administratorem umów kredytowych. Zakres ten obejmuje w szczególności: (1) dane osobowe, (2) dane teleadresowe, (3) dane kontaktowe, (4) dane dotyczące produktów i usług.

 2. Prawo sprzeciwu.

  1. 1)  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych klienta. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba, że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do klienta istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów klienta, praw i wolności lub dane klienta będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  2. 2)  W celu wykonania prawa sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem składając pisemny wniosek.

 3. Okres przechowywania danych

  Dane będą przetwarzane przez Administratora:

  1. 1)  dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania;

  2. 2)  do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, co oznacza, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji dostawy prezentu w ramach promocji, a po dostawie prezentu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z promocji lub innych tytułów, do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych (dotyczy to danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia, czyli kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią)

  3. 3)  do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w wypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

 4. Odbiorcy danych.
  Dane osobowe klienta mogą zostać ujawnione:

 1. 1)  podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w szczególności usługi prawne (kancelarie prawne) oraz windykacyjne, usługi audytorskie, usługi marketingowe, usługi finansowe (księgowe), usługi dostawców IT, pocztowe (kurierskie), wykonawcy usług, agencje marketingowe - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;

 2. 2)  organom publicznym;

 3. 3)  instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 4. 4)  dane osobowe klienta nie będą przekazywane do państw trzecich;

 1. Zgodnie z RODO, klient ma prawo do:

  1. 1)  żądania dostępu do danych osobowych dotyczących klienta, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania (poprzez poprawienie nieprawidłowych danych, uzupełnienie niekompletnych danych lub uzupełnienie o nowe dane) , ograniczenia ich przetwarzanie lub ich usunięcia oraz do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych. Przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych klienta, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;

  2. 2)  wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w odniesieniu do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy.

  3) przeniesienia danych osobowych o ile jest to technicznie możliwe.

  4) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 2. Dobrowolność podania danych

  Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą dokonać Państwo poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do realizacji dostawy prezentu w ramach promocji. Brak podania danych osobowych skutkuje realizacji dostawy. Administrator wskazuje, iż podanie danych osobowych może wynikać także z realizacji obowiązków wskazanych w przepisów prawa. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 3. Sposób gromadzenia danych
  Dane osobowe są zbierane w sposób:

1) bezpośredni czyli podane są przez osobę, której dane dotyczą;

2) automatyczny podczas korzystania ze strony internetowej Administratora lub jego aplikacji mobilnej oraz kontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta. W takim przypadku gromadzone są dane użytkowników ubiegających się o usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej oraz osób, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty na stronie internetowej, a także osób zainteresowanych kontaktem z Administratorem w jakimkolwiek celu. Automatycznie zbierane są informacje techniczne, w tym dotyczące rodzaju urządzenia, adresu protokołu internetowego (IP) oraz dane dostawcy usług internetowych wykorzystywanych do połączenia Państwa urządzenia z Internetem, login, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, platforma i system operacyjny, rozdzielczość ekranu, lokalizacja, kodowanie czcionek. W przypadku urządzeń zawierających GPS w sposób automatyczny zbierana jest informacja o Państwa położeniu. Ponadto gromadzone są informacje dotyczące Państwa wizyt, w tym pełny adres URL do strony internetowej, produkty, które Państwo przeglądali lub których Państwo szukali, strony odsyłające/wyjścia, pliki przeglądane na stronie Administratora (np. strony HTML, grafiki, itp.), czas reakcji strony internetowej, problemy z pobieraniem, czas odwiedzin pewnych stron, informacje dotyczące interakcji na stronie (takie jak przewijanie, klikanie i ruchy kursora myszy) oraz sposoby opuszczenia strony internetowej, oznaczenie daty/godziny i/lub dane dotyczące czynności użytkownika, a także numer telefonu, z którego łączono się z Biurem Obsługi Klienta.

 1. Środki ochrony

  Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Administrator stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie, a przede wszystkim szyfrowane połączenie SSL.

 2. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Decyzja o przyznaniu Państwu kredytu będzie podejmowana w sposób zautomatyzowany, czyli bez wpływu człowieka i oparta o profilowanie tj. ocenę Państwa sytuacji finansowej i możliwości spłaty zobowiązań z tytułu umowy kredytu. Konsekwencją przetwarzania będzie udzielenie kredytu w określonej kwocie bądź odmowa udzielenia kredytu. Stosowna decyzja w tym zakresie będzie podejmowana na podstawie danych zebranych podczas procesu wnioskowania o kredyt, dotychczasowej historii spłaty zobowiązań (jeśli dotyczy) oraz danych pozyskanych z zewnętrznych źródeł po uzyskaniu przez Państwa uprzednio zgody w tym zakresie. Dodatkowo wskazujemy, że Państwa dane mogą być też weryfikowane w zewnętrznych bazach. Na podstawie tych danych Administrator dokona analizy możliwości spłaty przez Państwa zobowiązań z tytułu umowy kredytu. Informujemy, że w przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji mają Państwo prawo do jej zakwestionowania i wyrażenia swojego stanowiska.

 3. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub chcą Państwo zadać pytanie związane z naszą Polityką Prywatności proszę wysłać e-mail na adres: ado@provema.pl.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej Dowiedz się więcej